Jaap van Manen

Verplichte wisseling van accountant

Door Jaap van Manen,

De Wet op het Accountantsberoep is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen werkzaamheden naast controlediensten en kantoorroulatie.

Met ingang van 2016 geldt voor Nederlandse beursfondsen de verplichting om een accountantsfirma die acht achtereenvolgende jaren verantwoordelijk is geweest voor de controle van de jaarrekening, te vervangen. Dit gaat gepaard met een aantal complicaties:

  1. Het inwerken van een nieuw accountant leidt tot extra werk, zowel voor de accountant als voor de onderneming;
  2. Als een groot aantal ondernemingen tegelijkertijd wisselt van accountant, ontstaat het risico dat bepaalde accountantskantoren over onvoldoende mensen beschikken om het werk te doen dat resulteert uit de kantoorroulatie;
  3. Het aantal accountantskantoren is beperkt. Bovendien bieden sommige accountantskantoren adviesdiensten aan die beëindigd moeten worden als controle van de jaarrekening wordt verstrekt. Het kan zelfs zo zijn dat een bepaalde accountant, niet zijnde de controlerende account van de betreffende onderneming, bepaalde advieswerkzaamheden heeft verricht die de aanvaarding van de opdracht tot controle van de jaarrekening in de weg staan. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geadviseerd is bij een bepaalde fiscale constructie die in het kader van de controle van de jaarrekening moet worden beoordeeld.

Ondernemingen doen er goed aan om reeds nu een plan te maken om tijdig van accountant te wisselen. In dat plan dient onder andere aandacht te worden besteed aan het volgende:

  • Wisselen in 2016 of voor de drukte?
  • Welke accountancy firma (merendeels zal het hier de big four betreffen);
  • Het onderbrengen van fiscale en andere adviesvragen;
  • De readiness van de eigen organisatie om effectief met een nieuwe accountant samen te werken;
  • De selectieprocedure van een accountantskantoor.

De nieuwe wetgeving leidt tot lastenverzwaring voor Nederlandse beursfondsen. Uit gesprekken met bestuurders en Commissarissen is mij gebleken dat het bewustzijn omtrent complicaties niet bij allen even groot is. Mijn advies is: wacht niet met het in kaart in brengen van de problematiek en wacht niet met het in gang zetten van de selectieprocedure voor de nieuw te benoemen accountant.