Wat is het toch met commitment?

Veel managers geven aan dat commitment essentieel is voor het realiseren van strategische ambities. Toch besteden managers in de praktijk weinig aandacht aan het ontwikkelen van het commitment van hun mensen.

Om commitment te verkrijgen grijpen managers in het algemeen naar het instrument communicatie. Hun aanname is dat de uitleg van de strategie ervoor zorgt dat mensen overtuigd worden dat de strategie logisch is en dat het belangrijk om bij te dragen aan de realisatie ervan. In de praktijk blijkt dat deze benadering kan leiden tot enthousiasme maar tekort schiet voor commitment. Daarom worden de benefits van strategische projecten vaak niet volledig gerealiseerd.

Voor het verkrijgen van commitment is een andere aanname nodig. Deze aanname komt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Commitment definieer ik als volgt: mensen spreken met elkaar af om hun uiterste best te doen om een bepaald doel te bereiken. Met andere woorden ze zijn gemotiveerd. Mensen zijn te motiveren voor het realiseren van doelen die positief voor hen uitpakken, haalbaar zijn en waaraan ze concreet kunnen bijdragen. Hierbij is de aanname dat mensen zelf afwegen of een doel de moeite waard is en dat commitment daarom in essentie een vrijwillige keuze is. Deze aanname leidt tot een benadering van commitment waarbij de mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de strategie expliciet worden uitgenodigd om hun commitment te geven. Dit gebeurt door middel van een dialoog die erop gericht is om wilsovereenstemming * te bereiken over vier vragen.

 1. Onderschrijven we de logica van de strategie (noodzaak, toegevoegde waarde)?
  Uit praktijkonderzoek blijkt verrassend vaak dat ogenschijnlijk heldere strategische initiatieven tot veel verschillende interpretaties leiden over nut en noodzaak ervan. De dialoog helpt om een gemeenschappelijke logica over de strategie en de wijze van uitvoering vast te stellen.
 2. Wat zijn mogelijke gevolgen (positief, negatief) voor de betrokken individuen?
  Het expliciteren van de consequenties voor individuen is belangrijk, omdat het strategische initiatief uiteindelijk een positief resultaat voor henzelf moet opleveren. Het beantwoorden van deze vraag geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van het initiatief voor de betrokken mensen. Bovendien biedt dit een aangrijpingspunt voor managers om maatregelen te nemen die mogelijk negatieve consequenties verzachten.
 3. Welke eisen stelt de strategie aan de onderlinge samenwerking?
  Deze vraag is relevant bij het blootleggen van de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende business units en stafafdelingen. De hierbij vaak optredende belangentegenstellingen kunnen alleen door effectieve samenwerking worden opgelost. Een gemeenschappelijk beeld over de eisen aan de onderlinge samenwerking is daarmee een kritische succesfactor voor het realiseren van het strategische initiatief.
 4. Zijn we in staat de strategie te realiseren?
  Het uitvoeren van de strategie vraagt in veel gevallen om andere competenties en ander gedrag. Bij het leren van nieuwe competenties en ander gedrag zullen mensen fouten maken. Naast competenties is het daarom belangrijk om stil te staan bij de risico’s: wat zijn de gevolgen van fouten, hoe worden fouten besproken en beoordeeld en dergelijke.

De vraag die bij veel managers speelt is in hoeverre mensen de mogelijkheid moet worden geboden om bewust ja of nee te zeggen. Een bewust nee kan immers het realiseren van de strategie in gevaar brengen. De beslissing om mensen keuzevrijheid geven hangt samen met de vraag of hun commitment noodzakelijk is. Deze noodzaak vloeit voort uit de mate waarin deze mensen bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat keuzevrijheid positief bijdraagt aan commitment.

Het lijkt mij daarom zinvol om het realiseren van strategische ambities over te laten aan mensen die er bewust voor gemotiveerd zijn.

* Literatuur: D.J.B. van der Leest (2000): Agree on Intent! The role of commitment in multinational companies. Elsevier Science Publishers