Strategie realisatie

Voor veel ondernemingen geldt dat strategische initiatieven niet goed of te laat van de grond komen. Strategic Management Centre heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar strategierealisatie. Ons onderzoek wijst uit dat strategierealisatie en sturen op gedrag onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Strategie realisatie

Voor een succesvolle strategierealisatie speelt gedrag van leiders en medewerkers een cruciale rol. Veel leiders weten echter onvoldoende hoe zij kunnen sturen op gedrag. In onze optiek gaat strategierealisatie over het managen van twee processen, waarin op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan sturen op gedrag.

1. Strategy feedback gaat over het uitvoeren van de strategie aan de hand van vastomlijnde doelstellingen, targets, plannen en performance indicators. Bij het Strategy feedback proces ligt de nadruk op het hanteren van de aanwezige controlemechanismen in de organisatie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij handelen op de manier waarop de organisatie dat gewend is en vastgelegd heeft.

2. Strategy feedforward gaat over het geven van ruimte om op een andere manier dan van tevoren bedacht in te spelen op onverwachte gebeurtenissen en veranderde omstandigheden. Het hanteren van bestaande controlesystemen zijn in dit proces minder van belang. Des te meer gaat het bij dit proces om het veranderen van gedrag om het gewenste resultaat te bereiken.

Onderzoek wijst uit dat veel strategische initiatieven niet goed of op tijd gerealiseerd worden, omdat leiders deze initiatieven veelal vanuit een Strategy feedback oogpunt benaderen: ‘zolang er een goed doordacht strategisch plan ligt en de implementatie strak volgens onze richtlijnen verloopt, zal het strategisch initiatief een succes worden’. De bestaande controlemechanismen zijn echter vaak niet toegerust op het adequaat monitoren van nieuwe bedrijfsactiviteiten, dan wel om te gaan met onverwachte omstandigheden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat strategische initiatieven worden benaderd als ‘business as usual’. Het onderschatten van de innovatie van een strategisch initiatief hindert leiders om adequaat te anticiperen of te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Hoe innovatiever het strategische initiatief, hoe meer ruimte er moet zijn om in te kunnen spelen op onverwachte omstandigheden en het daarop aanpassen van gedrag van zowel leiders als medewerkers. Daarbij is het van belang dat de mensen gemotiveerd zijn om anders te handelen dan zij of de organisatie gewend zijn. De leider speelt hierin een belangrijke rol door te sturen op gedrag en betrokkenheid van medewerkers. Anders dan het ‘straffen’ van ongewenst gedrag, doet sturen op gedrag vooral een beroep op het vermogen van leiders om als coach en rolmodel op te treden. Het gemeenschappelijk opstellen van effectieve gedragsregels is een belangrijk startpunt. De juiste ‘tone at the top’ en open communicatie tussen leiders en medewerkers is ook van groot belang. Daarnaast dragen de juiste beoordelings- en beloningssystemen in de onderneming bij aan de effectiviteit van sturen op gedrag.

Voor meer informatie over strategierealisatie en sturen op gedrag kunt u uiteraard contact met ons opnemen.