Organisatiestructuur en besturing

Organisatiestructuur en besturing

  • De Jong, G.R.A. (editor) (2013): Professional Services Firms, 3rd edition
  • De Jong, G.R.A. (editor) (2010): Professional Services Firms, 2nd edition
  • Roozen, F.A. & Steens, B. (editors) (2006): The Future role of the controller, Kluwer