Inrichting integriteitsinfrastructuur

Van afvinken naar zelfcorrigerende good conduct

Bedrijven en instellingen presteren beter door integer en waarde-georiënteerd leiderschap. Zeker nu de samenleving van organisaties vraagt om kleur te bekennen ten aanzien van zaken als privacy, duurzaamheid, circulair ondernemen, arbeidsomstandigheden, diversiteit, technologie en gezondheid, is gestructureerde aandacht voor ethiek en integriteit in de boardroom een voorwaarde. Het gedrag in de top is normstellend voor dat van de hiërarchische lagen daaronder en is een voorwaarde om afvinkgedrag te veranderen in een geïnterneerd systeem waarin men zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de zorgvuldigheid, zuiverheid en juistheid van eigen handelen.

Hoe gaan we te werk?

Het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van gedragscompliance is onmisbaar in een organisatie die performance, reputatie, legitimiteit en waardigheid hoog in het vaandel draagt en streeft naar volwassenheid op het gebied van integriteit. Een cultuur van het afvinken van verplichtingen moet geleidelijk overbodig worden gemaakt door een geïnterneerd integriteitssysteem, waarin iedereen op elk moment weet wat zuiver en zorgvuldig handelen voor hem of haar inhoudt en zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de naleving ervan.

Juist in integriteitsvraagstukken is de tone at the top van doorslaggevend belang. Zonder moreel leiderschap geen moral high ground. Dat vraagt van bestuurders om meer reflectie op de eigen morele sensitiviteit en meer kennis over hoe integriteitsinbreuken te voorkomen en hoe te handelen als zich dan toch een situatie voordoet. Daarom zijn dit de pijlers onder onze aanpak om als verlengstuk van de bestaande compliance-infrastructuur een good conduct cultuur te helpen ontwikkelen.

We kiezen voor een multidisciplinaire aanpak. We kijken scherp, participeren door mee te lopen, brengen het perspectief vanuit alle hiërarchische lagen in kaart, en doen deskresearch. We benaderen de problematiek op drie niveaus; op het persoonlijke vlak, in teamverband en als organisatie. Onze observaties delen we met de opdrachtgever. Zo komen we tot interpretaties die de basis vormen voor een gelaagde veranderaanpak.

We activeren mensen om zelf te veranderen en scheppen daarvoor de randvoorwaarden en doelen. Onze aanpak is tentatief en iteratief. Daarmee geven we aan dat ook wij niet altijd van tevoren weten wat we aantreffen en hoe het onderzoeks- en begeleidingstraject eruit zal zien. In overleg met de opdrachtgever (of een begeleidingsgroep) proberen we dingen uit en vertrouwen op voortschrijdend inzicht. We tasten af waar de organisatie staat en wat ze aan kan, en bepalen op grond daarvan welke de volgende stap(pen) moet(en) zijn. Indien gewenst integreren we onze aanpak in een breed cultuurveranderingsprogramma.

Dit alles uiteraard binnen de gemaakte afspraken over onze inzet, de kosten, de evaluatiemomenten en het tijdspad.

Goed doen in het Nieuwe Normaal

Veel organisaties hebben duidelijk hun ‘purpose and values’ bepaald en streven structureel de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN na. Deze bedrijven blijken vaak beter te presteren voor…