Inrichting integriteitsinfrastructuur

Waardengeoriënteerd en compliant aan de juiste regels

Van afvinken naar zelfcorrigerend ‘behoorlijk gedrag’

Bedrijven en instellingen presteren beter door waardengeoriënteerd leiderschap en focus op purpose. Gestructureerde aandacht voor ethiek en integriteit in de boardroom is een voorwaarde. Organisaties moeten aan steeds meer compliancevereisten voldoen. Overtredingen worden zwaar bestraft, boetes en herstelkosten lopen hoog op en de reputatieschade is veelal blijvend. Bijeffect van het uitsluitend voldoen aan de formele regels kan zijn dat het creëren van klantwaarde erbij inschiet.

Integriteit en compliance zijn – meer in het bijzonder – van groot belang in de platformeconomie, zeker waar het persoonsgegevens betreft. Om de interactie met de businessomgeving te voeden en om beter in te kunnen spelen op het vervullen van klantbehoeften is het delen van data nodig. Onder voorwaarde dat aan integriteits- en compliancevoorwaarden is voldaan, is het mogelijk om data te delen en te individualiseren. Op datarijke marktplatformen is integer en compliant zijn bepalend voor de ‘license to operate’.

Hoe ontwikkel je een organisatiecultuur met passende afspraken, procedures en processen waarbij het afvinken van verplichtingen overbodig wordt? Hoe richt je een effectieve integriteitsinfrastrcutuur in waarbij gestreefd wordt recht te doen aan alle betrokken belanghebbenden en waarbij iedereen tot een juiste afweging kan komen hoe zuiver en zorgvuldig te handelen en zich ook dienovereenkomstig gedraagt?

Hoe gaan we te werk?

In onze optiek zijn integriteit en compliance een integraal onderdeel van (geautomatiseerde) processen op de werkvloer en op managementniveau. Belangrijke voorwaarde is dat het voldoen aan wetten, regels, en verantwoordingseisen geen last is, maar een extra bescherming biedt voor het eigen functioneren en daarmee een waardevol hulpmiddel is om klanten ‘inlevend’ te kunnen bedienen.

Onze multidisciplinaire aanpak houdt in dat wij scherp kijken naar de bestaande situatie en werkwijzen, dat wij participeren door mee te lopen en zo het perspectief vanuit alle hiërarchische lagen inkaartbrengen. Wij onderscheiden hierbij drie niveaus; het persoonlijke niveau, het teamniveau en het organisatieniveau. Samen met de opdrachtgever komen we tot interpretaties die de basis vormen voor een gelaagde veranderaanpak.

Juist bij integriteitsvraagstukken is de ‘tone at the top’ van doorslaggevend belang. Moreel leiderschap vraagt van bestuurders diepgaande reflectie op de eigen morele kaders en specifieke kennis over hoe integriteitsschendingen te voorkomen zijn en hoe gehandeld dient te worden als er toch sprake blijkt te zijn van ongwenst gedrag. We scheppen in samenspraak met de opdrachtgever de randvoorwaarden die tot doel hebben mensen te activeren om zelf te veranderen.

Zo helpen wij organisaties om gericht en stapsgewijs door te groeien van ‘good conduct’ (voldoen aan alle regels en verantwoordingseisen) naar ‘care’ (compliance is niet langer een last, maar een integraal onderdeel van de werkprocessen) naar ‘value creation’ (waarde creëren door geïnternaliseerd deugdelijk handelen).

Kunnen wij u helpen?

Wij gaan graag met u in gesprek om van gedachten te wisselen over de bestaande situatie in uw organisatie en een op maat gemaakte aanpak waarmee uw bedrijf  zich ontwikkelt van ‘good conduct’ naar ‘care’ naar ‘value creation”. Dit op basis van zelfcorrigerend ‘behoorlijk gedrag’.

Werkt u in een gezonde organisatie?

26 juni 2023 Werkt u in een gezonde organisatie?   Veel aandacht voor onveiligheid Hele boeken worden geschreven over de fenomenen psychologische en sociale onveiligheid. Het eerste verwijst naar de…

Zwijgen is zilver, spreken is goud

Zwijgen is zilver, spreken is goud   Het gaat de laatste tijd vaak over onveilige werkomgevingen. Kortgeleden trad de hoofdredactie van NOS Sport nog af vanwege een onveilig werkklimaat en…

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Partner,

Boardroom, Mediation

Associate Partner