Strategierealisatie en sturen op gedrag

Het bereiken van gedragsveranderingen

De waarde van een strategie wordt bepaald door de kwaliteit van de executie. Daarbij is het gedrag van leiders en medewerkers van doorslaggevend belang. Maar voor veel ondernemers en bestuurders is dit een onbekend, ja, soms zelfs glibberig terrein. Ze blijven hangen in de strategy-feedback modus en hebben te weinig oog voor de gedragsveranderingen die nodig zijn om de onvermijdelijke onverwachte gebeurtenissen en veranderende omstandigheden tijdens het uitvoeringsproces het hoofd te kunnen bieden.

Hoe gaan we te werk?

Strategierealisatie is in onze visie het evenwichtig managen van twee processen, waarin op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan het sturen op gedrag.

Bij strategy feedback gaat het om het uitvoeren van de strategie aan de hand van vastomlijnde doelstellingen, targets, plannen en prestatie-indicatoren. In dit proces ligt de nadruk op het goed hanteren van de aanwezige controlemechanismen in de organisatie en het duidelijk maken aan de medewerkers dat van hen verwacht dat ze moeten handelen op de manier waarop de organisatie dat gewend is en vastgelegd heeft.

Bij strategy feedforward focussen we op het geven van ruimte om op een andere manier in te spelen op onverwachte gebeurtenissen en veranderende omstandigheden. Om in zulke situaties het gewenste resultaat te bereiken is ander gedrag nodig.

Beide processen beïnvloeden elkaar en moeten dus parallel worden gemanaged.

Onderzoek wijst uit dat leiders de neiging hebben te lang in de strategy feedback modus te blijven hangen. Ze motiveren dit met: ‘zolang er een goed doordacht strategisch plan ligt en de implementatie strak volgens onze richtlijnen verloopt, zal het strategisch initiatief een succes worden’. Maar de bestaande controlemechanismen zijn vaak niet toegerust op het adequaat monitoren van nieuwe bedrijfsactiviteiten of om te gaan met onverwachte omstandigheden. Ook komt het regelmatig voor dat de innovatie van een strategisch initiatief wordt onderschat. Dit hindert leiders om adequaat te anticiperen of te reageren op andere dan verwachte ontwikkelingen.

Hoe innovatiever een strategisch initiatief, hoe meer ruimte er moet zijn om het gedrag van leiders en medewerkers te laten mee-veranderen. Van belang is dat de betrokkenen gemotiveerd zijn (of worden) om anders te denken en doen dan zij gewend zijn of de organisatie tot dan toe van hen verwachtte.

De tone at the top is hierbij van doorslaggevend belang. We leren leiders te sturen op gedrag en betrokkenheid van medewerkers, in plaats van het ‘straffen’ van ongewenst gedrag, en we ontwikkelen zijn of haar vermogen om als coach en rolmodel op te treden. Het gemeenschappelijk opstellen van effectieve gedragsregels is ons startpunt. Ook werken we aan een open communicatie tussen leiders en medewerkers en introduceren we de juiste beoordelings- en beloningssystemen om de effectiviteit van sturen op gedrag te verbeteren.

Vechten tegen ‘Organised Immaturity’

Eén van de opvallendste uitkomsten van het onderzoek van Strategic Management Centre (SMC) naar wendbaarheid, weerbaarheid en executiekracht van organisaties in Corona-tijd (link) is dat veel van de geraadpleegde bestuurders…