Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

In een open dialoog wordt het functioneren van de raad als toezichthouder en klankbord beoordeeld, net als de samenwerking met de directie en de verhoudingen met in- en externe stakeholders, en worden verwachtingen en realisaties vergeleken. Wij hebben ruime ervaring met zelfevaluaties en onderhouden daarnaast banden met de wetenschap door onze nevenstichting BoardResearch.

Lees meer

Board Effectiveness en Zelfevaluaties

Doelen behalen, samenwerken en risico’s beheersen

Het succes van organisaties hangt in belangrijke mate af van de effectiviteit van het bestuur. Een board is effectief door het behalen van doelen en het bijdragen aan langetermijnwaardecreatie. Het bestuur is in staat om de strategie te vertalen naar concrete doelen, het gewenste gedrag en de besturing van werkprocessen en organisatie waarbij het bestuur oog heeft voor de cultuur en de historie van de organisatie. De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn dan ook van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming – en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie.

Hoe gaan we te werk?

SMC kan uw organisatie op verschillende manieren helpen, afhankelijk van welke pijler u onderzocht en/of versterkt wilt hebben. Wij schetsen hieronder een palet van onze met ‘board effectiveness’ samenhangende diensten.

Boardroom Dynamics

De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming – en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie. Door (mogelijk) disfunctionele dynamieken tijdig te signaleren en er aandacht aan te besteden kan veel ellende worden vermeden. Nog beter is het om proactief aandacht te besteden aan de onderlinge relaties en preventief de kwaliteit van communicatie en besluitvorming in de boardroom te verbeteren.

Wij ondersteunen bestuurders, raden van commissarissen en raden van toezicht die willen investeren in de kwaliteit van toezicht en bestuur en die mogelijke dysfunctionele dynamieken tijdig willen voorkomen. We helpen concrete verbeterpunten te verwezenlijken en kunnen handvatten bieden voor verdere ontwikkeling die de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming en strategierealisatie vergroten. Indien nodig en gewenst, doen wij aanbevelingen voor een diverse samenstelling van de bestuurs- en toezichtscolleges, passend bij de politiek-maatschappelijke opvattingen over een brede talentbenutting.

Onafhankelijk onderzoek

Soms is een blik van buiten gewenst om te bepalen of het wel of niet nodig is om in te grijpen in het bestuur of via waarheidsvinding erachter te komen wat de oorzaken en gevolgen van conflicten zijn geweest, om daarvan te leren. Wij hanteren daarvoor strakke protocollen, onder meer met hoor- en wederhoor. We beschikken ook over methoden om verschillen van inzicht soms te ontdoen van hun emotionele lading en zo constructief bespreekbaar te maken.

Uiteraard kunt u deze benadering ook gewoon ‘light’ inzetten als veilige voorbereiding en begeleiding van uw bestuurlijke zelfevaluatie. In deze gevallen stemmen we aanpak en gewenste diepgang af op uw behoefte. SMC heeft een meetinstrument ontwikkeld als aftrap voor het gesprek in de board over strategierealisatie. We meten engagement van medewerkers met o.a.: zingeving en doelen op korte termijn, cultuur en leiderschap, inzicht en gevoel met de omgeving en gewenst gedrag en frictie met de dagelijkse praktijk

Executive (team)coaching

Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de beste “match” tussen coachee of thema en de coach. Op basis van een intakegesprek wordt bepaald of er een klik is en of de coach in staat is te helpen bij de gezamenlijk gedefinieerde begeleidingsvraag.

De focus bij individuele coaching ligt vooral op het omgaan met weerstanden en conflicten, het vergroten van het vermogen tot strategisch denken, effectief beïnvloeden, grenzen stellen en het omgaan met druk en daarmee het voorkomen van burn-outverschijnselen. Door deze vorm van coaching krijgen executives beter zicht op de eigen drijfveren, competenties, ambities, carrièrewensen en ontwikkelmogelijkheden, waardoor ze beter kunnen omgaan met persoonlijke valkuilen en belemmeringen.

Bij teamcoaching focussen we op het verbeteren van de teameffectiviteit om de strategie en bijbehorende doel- en taakstellingen te realiseren. Taak- en rolverdeling, agendahygiëne, communicatie, elkaar aanspreken, samenwerken, verbinden en elkaar betrokken houden, zijn veel voorkomende thema’s.

Kunnen wij u helpen?

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de effectiviteit van uw board? Dan komen we graag met u in gesprek en maken wij in overleg met u een op maat gemaakt plan met bijbehorende inschatting van het budget, om uw effectiviteit te vergroten.

Ken uzelf en uw raad!

Hoe zelfevaluaties en BoardResearch bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht Het doel Het voornaamste doel van een zelfevaluatie is om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de raad…

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Future of Work, Digitalisering

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Zelfevaluaties, Fusiebegeleiding

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Partner,

Boardroom, Mediation

Partner,

Strategie, Boardroom

Associate Partner