SMC onderzoekt het heden en de toekomst van het versterkt aanbevelingsrecht

Het versterkt aanbevelingsrecht en het gemitigeerde regime bestaan nu zo’n 20 jaar. Er zijn aanwijzingen dat er een grote variatie is in hoe dit zich in de praktijk vertaalt naar bijvoorbeeld de dynamiek tussen het Bestuur (hierna: RvB), Raad van Commissarissen/Toezicht (hierna: RvC/RvT) en de ondernemingsraad (hierna: OR). De vraag die zich na 20 jaar aandient is hoe dit aanbevelingsrecht binnen het samenspel tussen RvB, RvC/RvT en OR/medezeggenschap functioneert en wat de aandachtspunten zijn voor de nabije toekomst.

Het versterkt aanbevelingsrecht is sinds 2004 opgenomen in afdeling 6 van de titel 4 van Boek 2 BW. Dit geldt voor vennootschappen waarop de structuurregeling van toepassing is. Tot die wetswijziging in 2004, werden commissarissen bij structuurvennootschappen benoemd via een zogenoemde coöptatie; een systeem van zelfbenoeming. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en OR hadden in dit coöptatiestelsel de mogelijkheid een aanbeveling te doen, maar deze was niet bindend voor de RvC. In de praktijk wordt dit ook het voordrachtsrecht genoemd.

Voor maximaal een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de OR aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de RvC bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Voor de non-profitsector is er geen wettelijk voordrachtsrecht voor de OR (en RvT) en regelen verschillende cao’s een bovenwettelijk recht. Deze variëren van een adviesrecht bij voorgedragen kandidaten door de RvT zelf, tot een zelfstandig voordrachtsrecht voor de OR.

Waarom dit onderzoek?

Er is belangstelling voor een goede dynamiek in de driehoek RvB, RvC/RvT en OR. Daarvoor reikt de Alliantie Medezeggenschap en Governance jaarlijks een prijs uit. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van veel variatie in de praktijk. Daar willen we meer van weten. Wij hebben de ambitie om handvatten te bieden aan betrokkenen voor een succesvolle samenwerking die gericht is op langetermijnwaardecreatie, risicomanagement en duurzaamheid. Tevens willen wij een normatief beeld voor de invulling van de rol van een voordrachtscommissaris schetsen.

Wie doen het onderzoek?

Het door NR Governance geïnitieerde onderzoek wordt door Ludwig Hoeksema, Geert de Jong, Jamal El Hadj en Mark Michaela van SMC uitgevoerd. Er is een begeleidingsgroep samengesteld met een paritaire samenstelling.

Wat vragen we?

Wij bieden graag de mogelijkheid aan verschillende belanghebbenden om hun ervaringen, zowel positief als negatief, te delen. Door deel te nemen aan het onderzoek levert u een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur en toezicht binnen Nederlandse bedrijven en organisaties, ook als zij dochters zijn van een buitenlandse moedermaatschappij.

Met veel plezier willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan één van de Roundtables in maart en april. Mocht u belangstelling hebben, stuur dan een mail naar: officemanager@smclaren.com.

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom