Boardroom Dynamics

Ken de gedragsdynamiek in uw boardroom

De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming – en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie. Boardroom Dynamics biedt inzicht in de invloedsrelaties, en hoe deze doorwerken in onderling vertrouwen, conflictgevoeligheid en besluitvaardigheid. De SMC-methode zoekt naar de juiste mix van persoonlijkheden, competenties, expertise en ervaring en bewaakt de genderbalans.

Hoe gaan we te werk?

In de boardroom gaat het er lang niet altijd voorbeeldig aan toe. De communicatie is vaak gebrekkig, er wordt manipulatief en dominant gedrag vertoond, de ego’s zijn soms groot waardoor superioriteit en arrogantie de boventoon voeren, er is respectloos gedrag, empathie ontbreekt, onkunde wordt verhuld of mensen tonen onvoldoende betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Als bestuurder zult u zulke gedragingen in uw omgeving herkennen en (soms) bij uzelf vermoeden.

Door deze disfunctionele dynamieken tijdig te signaleren en er aandacht aan te besteden, kan veel ellende worden voorkomen. Nog beter is het om proactief aandacht te besteden aan de onderlinge relaties en de kwaliteit van besluitvorming in de boardroom te verbeteren met diversiteit bevorderende maatregelen.

Wij ondersteunen bestuurders, raden van commissarissen en raden van toezicht die willen investeren in de kwaliteit van toezicht en bestuur. We zetten in om concrete verbeterpunten te verwezenlijken en handvatten te bieden voor verdere ontwikkeling die de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming en strategierealisatie vergroten. Ook doen we aanbevelingen voor een diverse samenstelling van de bestuurs- en toezichtscolleges, passend bij de politiek-maatschappelijke opvattingen over een brede talentbenutting.